SAMe (S - adenozil - L - metionin, S - adenozil metionin, AdoMet, SAM)

Opis:

Najvažniji donor metilnih skupina ciklusa transmetilacije.

Pronađen:

Uloga:

- osteoartritis, fibromialgia
- depresija

Sipmtomi pomanjkanja:

Terapeutske doze:

400 mg tri - četiri puta na dan.

Najveća sigurna razina:

Nije određena.

Nuspojave:

Lagane gastrointestinalne tegobe

Kontraindikacije:

- SAM osoama s bipolarnim poremećajem može uzrokovati epizode maničnog ponašanja te bi ga iste trebale izbjegavati
-oštećenje jetre ili bubrega

Međudjelovanja:

- levodopa
- antidepresivi

Rizične skupine:

Kompozicijske formule:

Ostale bilješke:

- SAMe je izgrađen od aminokiseline metionina i ATP-a
- sudjeluje u ciklusu transmetilacije - izravni donor metilne skupine molekuli DNA
- deficit metionina, folata ili vitamina B-12 može umanjiti nivo SAM-a